Γιώργος Τσάκαλος: Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία

Η 3η Δεκεμβρίου θεσπίστηκε το 1992 από τον ΟΗΕ ως απόφαση των λαών της παγκόσμιας κοινότητας να υπερασπίσουν το δικαίωμα των Ατόμων με αναπηρία να απολαμβάνουν τις ίδιες συνθήκες διαβίωσης με κείνες των άλλων πολιτών και να συμμετέχουν πλήρως στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου και της κοινωνίας που διαβιούν.

Παράλληλα η μέρα αυτή μας θυμίζει πάντα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στον καθημερινό τους αγώνα όλοι οι άνθρωποι με οποιαδήποτε μορφή αναπηρίας αλλά και τις δυσκολίες που ακόμη και σήμερα υφίστανται στην προσβασιμότητα, στην εργασιακή αποκατάσταση, στη μετακίνηση και γενικότερα στην αποδοχή! Οφείλουμε να εργαστούμε από κοινού για να καταρρίψουμε κάθε διάκριση απέναντι σε κάθε συνάνθρωπο με αναπηρία και να συμβάλλουμε όλοι στην πλήρη κοινωνική και εργασιακή αφομοίωση των ατόμων με αναπηρία.

Η Ε.Ε. και τα κράτη μέλη της έχουν δεσμευθεί να βελτιώσουν την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των ατόμων με αναπηρίες, με βάση τον χάρτη των θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. και τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ε.Ε.

Η Ε.Ε. και όλα τα κράτη- μέλη της είναι συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (UNCRPD).
Η σημαντική αυτή συνθήκη τέθηκε σε ισχύ για την Ε.Ε. τον Ιανουάριο του 2011 κι αποτέλεσε τη βάση της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία 2010- 2020.

Υπήρξαν βασικές πρωτοβουλίες για τα άτομα με αναπηρίες. Χαρακτηριστικά αναφέρω την Ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα- οδηγία ΕΕ 882/2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για προϊόντα και υπηρεσίες, η Ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας, η οδηγία 2000/78/ΕΚ της Ε.Ε. για τη διαμόρφωση ενός γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και στην εργασία.