Θέσεις εργασίας για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Φαρκαδόνας

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης της χρονικής περιόδου 2022-2023», ανακοίνωσε ο Δήμος Φαρκαδόνας.

Πρόκειται για 4 θέσεις, 1 θέση ΤΕ Βρεφοκόμων, 1 θέση ΔΕ Βρεφοκόμων, 1 θέση ΔΕ Μαγείρων και 1 θέση ΥΕ Καθαριότητας, με απασχόληση από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/08/2023, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ, Γ. Γεννηματά 1, τ.κ. 42031, Φαρκαδόνα, υπόψη κας Ειρήνης Γεωργοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2433350033), είτε ηλεκτρονικά: (dimosfarkadonas@yahoo.gr).

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινά αύριο Τρίτη και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 24/11/2022.