Θανάσης Λιούτας: 9μηνη παράταση για τα Σχέδια Βελτίωσης για τη Θεσσαλία

 • Θανάσης Λιούτας: 9μηνη παράταση για τα Σχέδια Βελτίωσης για τη
  Θεσσαλία
  Με ανακοίνωσή του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
  υπογράμμισε ότι οι Δράσεις, 4.1.1. (Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν
  στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης) και 4.1.3. (Υλοποίηση
  επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία
  του περιβάλλοντος), του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), οι
  οποίες αναφέρονται σε Σχέδια Βελτίωσης, θα έχουν παράταση χρόνου
  υλοποίησης και συγκεκριμένα για τη Θεσσαλία η παράταση αυτή θα
  είναι 9μηνη.
  Επιπροσθέτως,το ΥΠΑΑΤ στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των δικαιούχων
  της Θεσσαλίας,της Φθιώτιδας,της Εύβοιας,του Εβρου και της Ρόδου,
  δηλαδή των περιοχών που δοκιμάστηκαν έντονα  από τις πυρκαγιές του
  καλοκαιριού και τις καταιγίδες Daniel και  Elias,προχωρά στις εξής
  διευκολύνσεις:
  «Α) Σε όλους τους δικαιούχους αυτών των περιοχών, ανεξάρτητα από το αν έχουν
  υποστεί ζημιές,χορηγείται παράταση 9μηνών για την ολοκλήρωση των
  επενδυτικών τους σχεδίων.
  Β) Σε όσους δικαιούχους έχουν υποστεί, αθροιστικά, σε ποσοστό μεγαλύτερο του
  50%ως προς το σύνολο της τυπικής απόδοσης εισόδου της εκμετάλλευσης στο
  μέτρο τις εξής ζημιές:
  Απώλεια ζωικού κεφαλαίου ή/και φυτικού κεφαλαίου (μόνιμες δενδρώδεις
  /θαμνώδεις καλλιέργειες)ή/και ολοσχερή καταστροφή θερμοκηπιακών
  εγκατάστασεων/προσβάσιμων τολ/ή/και απώλειατης δυναμικότητας
  των χειμερινών σταβλικών εγκαταστάσεων ή/και απώλεια
  μελισσοσμηνών.
  Απώλεια καλλιεργήσιμων εκτάσεων,μισθωμένων ή ιδιόκτητων,λόγω
  μόνιμης παραμονής υδάτων στις Παρακάρλιες περιοχέςή/και διάβρωσης
  ή/και επικάθισης φερτών υλικών,
  δίνεται η δυνατότητα απαλλαγής απότιςδεσμεύσειςτουμέτρουγιαλόγους
  ανώτερης βίας.
  Γ) Σε όσους δικαιούχους έχουν υποστεί α) απώλεια της αναμενόμενης φυτικής
  ή/και ζωικής παραγωγής τηςεκμετάλλευσηςσεποσοστόάνωτου50%ως προς
  το σύνολο της τυπικής απόδοσης εισόδου της εκμετάλλευσης στο μέτρο ή β)
  καταστροφή ιδιόκτητων ή μισθωμένωνπαγίωντηςεκμετάλλευσης(φυτικό και
 • ζωικό κεφάλαιο,θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις,προσβάσιμα τολ,σταβλικές
  εγκαταστάσεις,κυψέλες)συμπεριλαμβανομένης της απώλειας καλλιεργήσιμων
  εκτάσεων μισθωμένων ή ιδιόκτητων,λόγω διάβρωσηςή/και επικάθισης φερτών
  υλικώνή/και παραμονής υδάτων,για χρονικό διάστημα που ξεπερνά τους έξι
  μήνες,όπως στις Παρακάρλιες περιοχές,σε ποσοστό άνωτου25%ωςπροςτο
  σύνολο της τυπικής απόδοσης εισόδου της εκμετάλλευσης στο μέτρο,
  Γιαταέτη2023και2024μπορούννααιτηθούντηνεπίτευξημειωμένης
  τυπικής απόδοσης σε σχέση με αυτή που οφείλουν να πετύχουν κατάτα
  έτη αυτά.Toποσοστότηςμείωσηςδενμπορείναυπερβείτο100%του
  ποσοστού ζημιάς.
  Γιαταέτη2023και2024μπορούννααιτηθούντηναπαλλαγήτουςαπό
  τηνυποχρέωσηναείναικατάκύριοεπάγγελμαγεωργοί.Ωστόσογιατα
  ανωτέρω έτη πρέπει να υποβάλουν δήλωση ΟΣΔΕ και να είναι τουλάχιστον
  κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης.
  Απαλλάσσονται από την υποχρέωσηδιατήρησηςτηςβαθμολογίαςτους
  πάνω από το επίπεδο του πρώτου επιλαχόντα στην Περιφέρεια(παρ.1
  τουάρθρου35).Σε κάθε περίπτωση η βαθμολογία τουςδενμπορείνα
  διαμορφωθεί σε επίπεδο χαμηλότερο της βαθμολογικής βάσης.
  Δ) Οι δικαιούχοι που έχουν υποστεί καταστροφή σε πάγιο στοιχείο για το οποίο
  έχει καταβληθεί στονδικαιούχο δημόσια οικονομική ενίσχυση,μπορούννα
  αιτηθούνμετηδιαδικασίατουάρθρου25τηνστήριξήτουαπότοπαρόν
  καθεστώς ενισχύσεωνχωρίςναυπόκεινταιστουςπεριορισμούςτηςαπλής
  αντικατάστασης.
  Οι ενέργειες για την υπαγωγή στις ανωτέρω προβλέψεις περιλαμβάνουν υποβολή
  σχετικήςαίτησηςστηΔΑΟΚ,συνοδευόμενηςαπόπορίσματατωναρμοδίων
  υπηρεσιών / επιτροπών με τα οποία βεβαιώνονται οι ανωτέρω ζημιές».