Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η σύσταση και η λειτουργία του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε.-13 τα μέλη του Δ.Σ

180201-4086

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η σύσταση και λειτουργία του Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας

Συστήνεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία «Οργανισμός Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Ανώνυμη Εταιρεία» (Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε.), με σκοπό την εποπτεία και την υλοποίηση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού και Κινδύνου Πλημμύρας, του Στρατηγικού Σχεδίου Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας, τον συντονισμό και τη συνεχή επίβλεψη της εφαρμογής των μέτρων προστασίας και διαχείρισης των υδάτων, καθώς και τη χορήγηση αδειών χρήσης ύδατος.

Έδρα του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. ορίζεται ο Δήμος Λαρισαίων. Ο Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. διαθέτει παραρτήματα στον Βόλο, στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα, ενώ το μετοχικό κεφάλαιο του οργανισμού ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο ευρώ.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο θα διαθέτει 13 μέλη με 4ετή θητεία