Κ. Σκρέκας: 8 εκατ. ευρώ σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel – Οι δικαιούχοι και τα ποσά

henkel

Εγκρίθηκε σήμερα Τετάρτη από τον Υπουργό Ανάπτυξης Κώστα Σκρέκα η προκήρυξη προϋπολογισμοιύ 8 εκατ. ευρώ, που απευθύνεται σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η Πέμπτη 30/05/2024 και ώρα 10.00 με καταληκτική ημερομηνία την Πέμπτη 04/07/2024 και ώρα 15.00.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ

Δικαιούχοι

Επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης είναι επιχειρήσεις που την 05.09.2023 διέθεταν:

  • εγκατάσταση (έδρα ή παράρτημα) στις περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας που επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα IV της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.
  • ενεργό ΚΑΔ (κύριο ή δευτερεύων) στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 5 της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

Λήπτες της ενίσχυσης που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν στη χώρα και οι οποίες πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις συμμετοχής:

1. Να είχαν την 05.09.2023 εγκατάσταση (έδρα ή παράρτημα) στις περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας που επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα IV.

2. Να διέθεταν την 05.09.2023 ενεργό ΚΑΔ (κύριο ή δευτερεύων) στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στην προκήρυξη ΕΔΩ σελ. 40-268.

3. Να υποβάλουν μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ για το σύνολο εγκαταστάσεων που διαθέτουν

4. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.

5. Να λειτουργούν νομίμως στους χώρους για τους οποίους θα αιτηθούν ενίσχυση.

6. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας).

7. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

8. Να πληρούνται όλοι οι όροι και προϋποθέσεις του Καν.(ΕΕ)2023/2831 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙΙΙ: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΝ. ΕΕ 2831/2023»

Επισημαίνεται ότι το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis) που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση , συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, πρέπει να μην υπερβαίνει το ποσό των €300.000 σε οποιαδήποτε περίοδο τριών ετών. Όταν σημειωθεί υπέρβαση του ανώτατου ορίου που ορίζεται προηγουμένως, με τη χορήγηση νέας ενίσχυσης ήσσονος σημασίας, κανένα τμήμα της εν λόγω νέας ενίσχυσης δεν δύναται να υπαχθεί στο ευεργέτημα του κανονισμού.

Χρηματικό ύψος ενίσχυσης

Οι λήπτες της ενίσχυσης των οποίων οι αιτήσεις χρηματοδότησης γίνονται αποδεκτές, μετά τον παραπάνω έλεγχο, ενημερώνονται από την ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ στο ΠΣΚΕ και τη λήψη σχετικού αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού μηνύματος από το Σύστημα με την ένδειξη “Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ (συμπληρώνεται αυτόματα ο αριθμός αίτησης από το ΠΣΚΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ Daniel ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (συμπληρώνεται αυτόματα η ημερομηνία οριστικοποίησης αξιολόγησης από το ΠΣΚΕ) ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ως εξής:

(α) Για επιχειρήσεις των οποίων ο κύκλος εργασιών για το 2022 (οικ. έτος) κυμαινόταν από 0,00 έως 1.000,00 € αποζημίωση ύψους 500,00 €,

(β) Για επιχειρήσεις των οποίων ο κύκλος εργασιών για το 2022 (οικ. έτος) κυμαινόταν από 1.000,00 έως 30.000,00 € αποζημίωση ύψους 5.000,00 €, και

(γ) Για επιχειρήσεις των οποίων ο κύκλος εργασιών για το 2022 (οικ. έτος) κυμαινόταν από 30.000,00 και πάνω αποζημίωση ύψους 7.000,00 €.

Σημείωση: Οι κύκλοι εργασιών προκύπτουν από το πεδίο 500 του φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους 2022.

Ακολουθήστε το trikalatroll.gr στο GoogleNews και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.