Προκήρυξη διαγωνισμού για πυροσβεστική κατόπιν διενέργειας κατατακτηρίων εξετάσεων

pirosvstiki

Για την εισαγωγή πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Πρώτιστα, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι ο αριθμός εισακτέων του διαγωνισμού καθορίζεται σε δέκα και κατανέμονται στις κάτωθι κατηγορίες/πτυχία: Χημείας (6), Δασολογίας (2), Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης(2). Οι συμμετέχοντες στις κατατακτήριες εξετάσεις μπορούν να είναι υποψήφιοι για περισσότερες από μία κατηγορίες, εφόσον είναι κάτοχοι των αντίστοιχων πτυχίων ή τελειόφοιτοι της αντίστοιχης σχολής. Κάθε υποψήφιος υποβάλλει μία αίτηση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, χωρίς να έχει το δικαίωμα να την ανακαλέσει ή να μεταβάλει τα δηλωθέντα σε αυτή στοιχεία μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών μετά την πρωτοκόλλησή της.

Η δηλούμενη σειρά των κατηγοριών/πτυχίων στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στο διαγωνισμό, επέχει θέση σειράς προτίμησης της αντίστοιχης κατηγορίας/πτυχίου, είναι δεσμευτική για τους υποψηφίους και δεν μπορεί να μεταβληθεί εκ των υστέρων.

 

Προσόντα, προϋποθέσεις και κωλύματα υποψηφίων

Οι υποψήφιοι, άνδρες και γυναίκες, πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες και παράλληλα να μην υπερβαίνουν το 33ο έτος της ηλικίας τους, κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων, ως ημερομηνία γέννησης λαμβάνεται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι γεννηθέντες την 01-01-1991 και μεταγενέστερα. Επίσης, πρέπει να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών (πτυχίου ή διπλώματος) από τις προαναφερόμενες σχολές ήκαι τμήματα.

Επιπρόσθετα, οι άνδρες υποψήφιοι οφείλουν να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ενώ οι υποψήφιοι που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό αρκεί να έχουν ολοκληρώσει τη θητεία τους ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από το υπόλοιπο αυτής κατά το χρόνο κατάταξής τους. Ακόμη, οφείλουν να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί κατά περίπτωση από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, για λόγους πειθαρχίας ή λόγους υγείας.

Επιπλέον, πρέπει να μη φέρουν δερματοστιξία (τατουάζ), σε εξωτερικά εμφανές σημείο του σώματος ή του προσώπου τους, κατά την περιβολή της στολής, σύμφωνα με τις ισχύουσες για το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος διατάξεις. Επίσης, πρέπει να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή εξέτασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για κατάταξη στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων (ΟΠΛΑ) καθώς και πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Συγχρόνως, πρέπει να μην έχουν καταδικασθεί για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή για έγκλημα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, τρομοκρατικών πράξεων, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχομένης από αμέλεια, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, εκβίασης, απάτης, υπεξαίρεσης (κοινής και στην Υπηρεσία), απιστίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εμπρησμού (με πρόθεση ή από αμέλεια) ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών. Επίσης, να μη διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι, να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη ή εγκλεισθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα για κακούργημα ή κάποιο από τα πλημμελήματα αυτά.

Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη διά βουλεύματος, επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής αλλά δεν εισάγονται στις σχολές αν είναι επιτυχόντες, εφόσον δεν έχει εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κατάταξης αμετάκλητο αθωωτικό βούλευμα ή απόφαση. Η απονομή χάριτος δεν αίρει την ανικανότητα για κατάταξη εκτός εάν έχει εκδοθεί έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής το διάταγμα που αίρει το σχετικό κώλυμα.

Εκτός από τα παραπάνω, πρέπει να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους, να μην είναι χρήστες ναρκωτικών και να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση, έστω και επικουρική (πλήρη ή μερική). Επιπλέον, για όσους είχαν προσληφθεί στο Π.Σ. ως πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης, να μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας τους για πειθαρχικούς λόγους ή να μην έχουν απολυθεί επειδή προσκόμισαν ψευδή ή πλαστά δικαιολογητικά.

Τα ανωτέρω προσόντα και προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό, εκτός του τίτλου σπουδών για τους τελειόφοιτους, καθώς και κατά την ημερομηνία κατάταξης, εκτός της ηλικίας, ενώ τα ανωτέρω κωλύματα ισχύουν για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο διαγωνισμό έως και την κατάταξη του υποψηφίου. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν και πυροσβεστικοί υπάλληλοι καιπυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσηςηλικίας μέχρι 33 ετών, που έχουν τα απαιτούμενα και για τους ιδιώτες λοιπά προσόντα και προϋποθέσεις. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι φοιτούν ήδη στη Σχολή Αξιωματικών ή είναι εισακτέοι σε αυτή. Επιπρόσθετα, πρέπει να τονιστεί ότι οι υποψήφιοι που ανήκουν στο Πυροσβεστικό Σώμα υποβάλλονται μόνο σε υγειονομικέςεξετάσεις (όσον αφορά τις Π.Κ.Ε.) ενώπιον της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής Πυροσβεστικού Σώματος.

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά

Τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν από τους υποψηφίους είναι πρώτονδύο φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας. Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας κάθε υποψήφιοςυποχρεούται να αναγράψει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο ευκρινώς. Δεύτερον μιααίτηση-υπεύθυνη δήλωση, (εκτυπώσιμη από σχετικό εξωτερικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδατου Πυροσβεστικού Σώματος «www.fireservice.gr»), τρίτον αντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας (ή του δελτίουστρατιωτικής τους ταυτότητας για όσους εκπληρώνουν ως στρατεύσιμοι τη στρατιωτική τους υποχρέωση). Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμο, αναφέρονται εναλλακτικές επιλογές αναλυτικά στην προκήρυξη. Τέταρτο δικαιολογητικό είναι ένα ευκρινές αντίγραφο τίτλου σπουδών ημεδαπήςή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, ηημερομηνία και το έτος κτήσης του. Όσοι εκ των υποψηφίων είναι τελειόφοιτοι, οφείλουν ναπροσκομίσουν σχετική βεβαίωση ή άλλο σχετικό έγγραφο της οικείας σχολής και μέχρι τηνκατάταξή τους υποχρεούνται να προσκομίσουν τον τίτλο σπουδών τους. Επισημαίνεται ότιστην προκήρυξη υπάρχουν αναλυτικές λεπτομέρειες σχετικά με τα όσα ισχύουν για τους τίτλους σπουδών.

Οι υποψήφιοι, λοιπόν, που έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις και δεν εμπίπτουν στα κωλύματα, εκτυπώνουν την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση στις δύο όψεις ενός φύλλου Α4 (μπρος-πίσω) και την υποβάλλουν με τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά μόνο αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένα από αυτούς πρόσωπα από την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024 έως και την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2024 (μη συμπεριλαμβανομένου του σαββατοκύριακου) και από ώρα 08:00 έως 14:00 στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών, [ΑρχηγείοΠυροσβεστικού Σώματος (ισόγειο), κτιριακές εγκαταστάσεις του υπουργείου Κλιματικής Κρίσηςκαι Πολιτικής Προστασίας, Λεωφόρος Κηφισίας 37-39, Μαρούσι Αττικής, ΤΚ:15123].

Στο σημείο αυτό,πρέπει να τονιστεί ότι ο τόπος, ο χρόνος διεξαγωγής και το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων, για τα οποία οι υποψήφιοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη θα αναρτηθούν με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος.Δικαίωμα συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις θα έχουν όσοι κρίθηκαν ικανοί στις διαδικασίες των προκαταρκτικών. Σε κάθε περίπτωση, ο ακριβής τόπος (εξεταστικό κέντρο), ο αριθμός των αιθουσώνεξέτασης και ο χρόνος διενέργειας των κατατακτηρίων εξετάσεων (υπογραμμίζεται ότι θα γίνουν στην Αττική και θα διαρκέσουν μία ημέρα) θα αναρτηθούν σεανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής στα ακόλουθα τρία μαθήματα: α) Στοιχεία Φυσικής και Χημείας, β) Δημόσιο Δίκαιο και Πυροσβεστική Νομοθεσία και γ) Πολιτική Οικονομία και Δημόσιο Λογιστικό. Έτσι, λοιπόν, θα δοθούν τρία θέματα με συνολικά εξήντα ερωτήσεις που αντιστοιχούν σε είκοσι ερωτήσεις ανά εξεταζόμενο μάθημα, ενώ ο χρόνος των εξετάσεων είναι δύο ώρες.

ΠΗΓΗ: taxydromos.gr