Τα έργα στο νομό Τρικάλων στον “αέρα”-Έκπτωτος ο εργολάβος στον Καραβόπορο

trikalaarta

Νέα βόμβα σχετικά με τα έργα στα Τρίκαλα. Κηρύσσεται έκπτωτος ο εργολάβος του έργου «ΕΟ Τρικάλων-Άρτας: Κατασκευή οδικού τμήματος από Περιφερειακή Τρικάλων έως γέφυρα Καραβοπόρου» με προϋπολογισμό 22.240.000,00 €, ενώ εκφράζονται φόβοι πως την ίδια τύχη θα έχει παραπλήσιο έργο.

Σύμφωνα με την ανάρτηση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

Έκπτωση του αναδόχου «ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.ΤΕ.» από το έργο «ΕΟ Τρικάλων-Άρτας: Κατασκευή
οδικού τμήματος από Περιφερειακή Τρικάλων έως γέφυρα Καραβοπόρου»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 22.240.000,00 €
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.ΤΕ.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 2019ΕΠ00610064, ΣΑΕΠ 006/1 & 2023ΕΠ00670065, ΣΑΕΠ 006/7 (ΟΠΣ 6003855)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄147), όπως τροποποιήθηκε κα
ισχύει για την εν λόγω σύμβαση.
2. Την από 11-04-2022 υπογραφείσα εργολαβική σύμβαση για την εκτέλεση των εργασιών του
έργου του θέματος (ΑΔΑΜ:22SYMV010373857 2022-04-12).
3. Τη με αριθμό 4721/13-12-20219 απόφαση της Ε.Υ.Δ. Προγράμματος Θεσσαλία με την οποία
εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης «Ε.Ο.ΤΡΙΚΑΛΩΝ–ΆΡΤΑΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΩΣ ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΡΑΒΟΠΟΡΟΥ)» στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία
2014-2020», καθώς και την 3η τροποποίηση της παραπάνω πράξης με αρ.8777/13-12-2023.
4. Τη με αριθμό 8861/15-12-2023 απόφαση Ε.Υ.Δ. Προγράμματος Θεσσαλία ένταξης της
πράξης του θέματος στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027».
5. Τη με αριθμό 4312/18-12-2019 απόφαση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Περιφέρειας Θεσσαλίας με την οποία εγκρίθηκε η πίστωση ποσού 22.240.000,00 ευρώ για
τη δημοπράτηση του έργου του θέματος.
6. Την απόφαση 1077/13-3-2020 του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης (εκτός
της διακήρυξης) του έργου του θέματος.
7. Την απόφαση 317/2020 (πρακτικό 8ο
/11-3-2020) της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Θεσσαλίας με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και ορίστηκε η επιτροπή
διαγωνισμού του έργου του θέματος.
8. Με την αριθμ. 1455/2021 (Πρακτικό 41ο/31-12-2021) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκε το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και η
κατακύρωση της σύμβασης του εν λόγω έργου στην εταιρεία: «ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ».
9. Την απόφαση με αρ. 145301/14-4-2022 της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών
Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας με την οποία ορίστηκε το
κλιμάκιο επίβλεψης και η επιτροπή αφανών εργασιών του έργου του θέματος όπως
τροποποιήθηκε με την απόφαση 106182/16-03-2023.
10. Την ειδική Πρόσκληση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με αρ. 185293/16-04-2024 που
επιδόθηκε στον ανάδοχο την 19η Απριλίου 2024 διά του αντικλήτου του.
11. Την από 24-5-2024 υπηρεσιακή αναφορά της επιβλέπουσας του έργου του θέματος.
Και επειδή:
1. Με την ειδική πρόσκληση με αρ. 185293/16-04-2024, ο ανάδοχος, όφειλε εντός 30 ημερών
να εκτελέσει ακόλουθες εργασίες:
• Ολοκλήρωση της κατασκευής του ακροβάθρου Α1 του νότιου κλάδου της γέφυρας
της αρτηρίας.
• Ολοκλήρωση της κατασκευής του ακροβάθρου Α2 του νότιου κλάδου της γέφυρας
της αρτηρίας.
2. Ο ανάδοχος δεν συμμορφώθηκε με τα όσα τάχθηκαν στην με αρ. 185293/16-04-2024 ειδική
πρόσκληση της διευθύνουσας υπηρεσίας, αφού δεν εκτέλεσε καμία από τις παραπάνω
εργασίες με υπαιτιότητά του.
3. Το γεγονός της μη συμμόρφωσης του αναδόχου συνιστά παράλειψη εκπλήρωσης από
μέρους του των συμβατικών υποχρεώσεων, που καθιστούν προφανώς αδύνατη την
εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την σε βάρος και με υπαιτιότητα έκπτωση του αναδόχου «ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.ΤΕ.» από το έργο «ΕΟ
Τρικάλων-Άρτας: Κατασκευή οδικού τμήματος από Περιφερειακή Τρικάλων έως γέφυρα
Καραβοπόρου».
Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ένσταση κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 174 του
Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, εντός (15) δεκαπέντε ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας,
απευθυνόμενη (αποφαινόμενο όργανο) στον Υπουργό ΥΠΟΜΕ. Η μη άσκηση ένστασης έχει ως
συνέπεια την αποδοχή της παρούσας πράξης εκ μέρους σας.
Η Προϊσταμένη ΤΣΕ ΔΤΕ
Περιφέρειας Θεσσαλίας

Εσωτερική διανομή:
1. Αρχείο Φ 4.1.1/Δ115 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΡΡΑ
2. Χρονολογικό αρχείο Π.Μηχ/κός με Α΄β
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παρακαλείται να επιδώσει το παρόν:
1. Στον αντίκλητο του αναδόχου «ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.ΤΕ.» κ. Δημοσθένη Παπακριβόπουλο, κάτοικο
Τερψιθέας Λάρισας.
2. Στο νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου «ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.ΤΕ.», που εδρεύει στο 19ο χλμ
Λεωφόρου Παιανίας – Μαρκοπούλου, 19ο ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Δείτε την απόφαση

Karavporos

Ακολουθήστε το trikalatroll.gr στο GoogleNews και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.