Θ. Λιούτας: Για τη δωρεάν αντικατάσταση του ζωικού κεφαλαίου και την ανακατασκευή σταύλων

1-6-850x504 (1)
 • Θανάσης Λιούτας:Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ της Υπουργικής Απόφασης για το Μέτρο 5.2
  Για τη δωρεάν αντικατάσταση του ζωικού κεφαλαίου και την
  ανακατασκευή σταύλων, για όσους επλήγησαν από τον Daniel.
  Η προκήρυξη για την έναρξη υποβολής των αιτήσεων θα εκδοθεί εντός της τρέχουσας εβδομάδας από τον ΕΛΓΑ, με το άνοιγμα της πλατφόρμας.
  Βάσει των όσων αναγράφονται στο ΦΕΚ, η στήριξη θα καταβάλλεται σε μία(1)έως και τρείς(3) δόσεις.
  Η πρώτη αίτηση πληρωμής της στήριξης αντιστοιχεί τουλάχιστον στο
  20% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και υποβάλλεται το αργότεροεντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι(6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης πράξης.
  Η ενίσχυση χορηγείται στον δικαιούχο απολογιστικά με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος της υπολογίζεται με βάση τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες που έχουν εξοφληθεί και κρίνονται επιλέξιμες, μετά το διοικητικό έλεγχο της αίτησης πληρωμής.
  Όλες οι λεπτομέρειες, οι οποίες αφορούν την υλοποίηση του μέτρου και των βημάτων που πρέπει να ακολουθηθούν από τους ενδιαφερόμενους, αναφέρονται στο ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε.