Θεσσαλία: Θετικός και ο Λέκκας για το Master Plan των Ολλανδών της HVA

ÂÏÕËÇ - ÓÕÍÅÄÑÉÁÓÇ ÔÇÓ ÅÉÄÉÊÇÓ ÌÏÍÉÌÇÓ ÅÐÉÔÑÏÐÇÓ ÅÑÅÕÍÁÓ ÊÁÉ ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁÓ (EUROKINISSI / ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ ÓÔÏËÇÓ)
Óõíåäñßáóç ôçò åéäéêÞ ìüíéìçò åðéôñïðÞò ¸ñåõíáò êáé Ôå÷íïëïãßáò ìå èÝìá çìåñÞóéáò äéÜôáîçò: Ç ðïëõðëïêüôçôá ôùí êáôáóôñïöþí êáé ôùí êñßóåùí êáé ç êëéìáôéêÞ áëëáãÞ. Ïé íÝåò ðñïêëÞóåéò ãéá ôçí ðïëéôéêÞ ðñïóôáóßá. Ôá ìÝëç ôçò ÅðéôñïðÞò åíçìÝñùóå ï ê. Åõèýìéïò ËÝêêáò, ÊáèçãçôÞò Äéá÷åßñéóçò Êáôáóôñïöþí óôï Åèíéêü êáé Êáðïäéóôñéáêü ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí êáé Ðñüåäñïò ôïõ Ïñãáíéóìïý Áíôéóåéóìéêïý Ó÷åäéáóìïý êáé Ðñïóôáóßáò. ÐÝìðôç, 14 Óåðôåìâñßïõ 2017 (EUROKINISSI / ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ ÓÔÏËÇÓ)
Για το  στρατηγικό σχέδιο της Ολλανδικής εταιρίας με αντικείμενο τη βελτίωση της διαχείρισης υδάτων, αγροτικών καλλιεργειών και αντιπλημμυρικής προστασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, την υλοποίηση και τις προοπτικές του, συζήτησαν στην εκπομπή “Τριτολογίες” οι κ.κ. Γιάννης Ξενίδης, Καθηγητής Διαχείρισης Κινδύνων στον Κύκλο Ζωής Έργων Πολιτικού Μηχανικού ΑΠΘ, Ευθύμης Λέκκας, Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής & Εφαρμοσμένης Γεωλογίας του ΕΚΠΑ, Γιώργος Νάνος, Καθηγητή Γεωπονίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Ιορδάνης Ιωαννίδης, αγρότης στη Γλαύκη Λάρισας.Ο κ. Ευθύμης Λέκκας, μεταξύ άλλων επεσήμανε ότι πρόκειται για ένα σχέδιο γενικού περιεχομένου (master plan), το οποίο περιγράφει τις γενικές κατευθύνσεις για τη σωστή διαχείριση των υδάτων.“Είναι ένα θετικό σχέδιο που θα πρέπει να εξειδικεύσουμε, με τη συνδρομή πολλών φορέων του Θεσσαλικού χώρου και να μην το απορρίπτουμε συλλήβδην“, ανέφερε ο κ. Λέκκας, τονίζοντας την αποτελεσματικότητα μεσαίων φραγμάτων σε συνδυασμό με πράσινες λύσεις ανάντη και κατάντη των φραγμάτων κατά μήκος των ποταμών για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα του Θεσσαλικού κάμπου.

Εκτίμησε ότι οι επιπτώσεις του Daniel θα ήταν σημαντικά λιγότερες, εάν είχε υλοποιηθεί ένα μέρος των έργων που είχαν δρομολογηθεί τη δεκαετία του 1980 για την εκτροπή του Αχελώου, και τα οποία δεν υλοποιήθηκαν λόγω των στρεβλών προσεγγίσεων από τότε περιβαλλοντικές οργανώσεις. Ως παράδειγμα μάλιστα χρησιμοποίησε τη λίμνη Πλαστήρα, ιδανικό τόπο ανάπτυξης των ειδών, της βιοποικιλότητας αλλά και όλης της περιοχής.

Video της συζήτησης είναι αναρτημένο εδώ.

Ακολουθήστε το trikalatroll.gr στο GoogleNews και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.